زیست شناسی

biology

طرح درس

به نام خدا

طرح درس روزانه

 

مشخصات کلي

طرح درس شماره: 1

تعداددانش آموزان:

21نفر

درس:زيست شناسي وآزمايشگاه2

کلاس:سوم تجربي

واحدآموزشي:دبيرستان22بهمن

موضوع درس:دفاعاختصاصی

نام مجری: فهيمه رحيمي

دبيرزيست شناسي

مدت جلسه :90دقيقه

تاريخ اجرا:

8/7/1389

هدف کلي

 

 

1-     دفاع اختصاصی            2 – بیماریهای واگیر                3 – دستگاه ایمنی وپیونداعضا

4 – دستگاه ایمنی ومبارزه باسلول های سرطانی

 

 

هدفهای

رفتاری

 

 

1-     دانش آموزبتواندانواع دفاع اختصاصی رانام ببرد.

2-    دانش آموزبتواندنقش لنفوسیت B رادرایمنی هومورال شرح دهد.

3-    دانش آموزبتواندایمنی هومورال رابارسم شکل توضیح دهد.

4-    دانش آموزبتواندنحوه عمل ایمنی سلولی رابیان کند.

5-    دانش آموزبتواندسلول های سرطانی راازسلول های عادی بدن تشخیص دهد.

6-    دانش آموزبتواندچگونگي راه مبارزه بدن باسلول های سرطانی رابیان کند

7-    دانش آموزبتواندنقش سیستم ایمنی رادرپیونداعضاتوضیح دهد..

8-    دانش آموزبتواندعمل پادتن وگیرنده آنتی ژنی رابااستفاده ازشکل کتاب مقایسه کند..

9-    دانش آموزبتواندتفاوت ایمنی فعال وغیرفعال وراه های ایجادهرکدام  رابیان کند

10-  دانش آموزبتواندراه های موفقیت پیونداعضاراذکرکند.

11 - دانش آموزبتواندراه های سرایت بیماری های واگیررانام ببرد.

 

محتوا

1- ایمنی هومورال     2- ایمنی سلولی          3 – دستگاه ایمنی باسلول های سرطانی مبارزه می کند.

4 – دستگاه ایمنی پیونداعضارابادشواری روبرومی کند.      5 -  بیماری های واگیر 

روش

تدريس

 

روش فعال:پرسش وپاسخ نمايشي همياری گروهها

یادگیری – یاددهی براساس IT

رسانه

آموزشي

رايانه –  دیتاشو - نرم افزارآموزشی گچ تخته سياه   -    آدرس سايتهای اينترنتي مرتبط به درس

آدرس ها :    سایت رشد                      www.roshd.ir

آرشیوانیمیشن های زیست شناسی                                science.nhmccd.edu/boil/biolint.htm  

                                                                                          پویانمایی های زیست شناسی                    www.johnkyrk.com

 

 

قبل از

شروع

درس

ابتداپس ازورودبه کلاس,جلسه رابانام خداوسپس ذکريک حديث که يکي ازدانش آموزان آن را روی تخته نوشته شروع مي کنم وسپس احوالپرسي وحضوروغياب دانش آموزان راانجام مي دهم وبعدخلاصه ی فعاليتهای اين جلسه رادردفترکلاسی ثبت می کنم. تکلیف جلسه قبل رابررسی ودرصورت اشکال ازدرس

قبل  ازدرس قبل باکمک دانش آموزان آن رابرطرف مي نمايم.         8 دقيقه                                                                                        

 

8

دقیقه

 

فعاليت معلم

فعاليت دانش آموزان

زمان

                    ارزشیابی آغازین

 

·        طرح چندسؤال                                                

1-      منظورازدفاع اختصاصی چیست؟

2-     لنفوسیت هاچگونه میکروبهاراشناسایی می کنند؟

3-     دفاع اختصاصی وغیراختصاصی چه تفاوتی با

یکدیگردارد؟

4 منظورازتکامل لنفوسیت هاچیست ؟ودرچه

محل هایی تکامل می یابند؟

5-     نخستین خطدفاعی غیراختصاصی راتوضیح دهید.

6-     دومین خط دفاعی غیراختصاصی شامل چه

مکانیسم هایی است؟

7 علایم التهاب رابنویسید.

8 -  آنزیم لیزوزیم ومایع مخاطی چگونه ازبدن دفاع  می کند؟

9- مهم ترین بخش دومین خط دفاع اختصاصی رانام برده وتوضیح دهید.

10- پاسخ التهابی ودمایی رابایکدیگرمقایسه کنید.

11 پروتئین های مکمل درچه دفاعی نقش دارند؟وچگونه عمل می کنند؟

12 نقش اینترفرون چیست؟

 

1=-پاسخگويي به سؤالات مطرح شده

معلم

2-طرح چندسؤال توسط 3 دانش آموز

3-پاسخ دادن به سؤالات طرح شده دانش آموزان

4 - اظهارنظردرتعيين جوابهای صحيح

25

دقيقه

 

 

آماده

سازی و

ايجاد

انگيزه

باطرح چندسؤال ذهن شاگردا ن ر ادرگيرمي کنم:

آیااگرمیکروب واردبدنمان شدمی میریم؟بدن دراین

موقع چه کارمی کند؟

تاحالابه سرماخوردگی مبتلاشده اید؟

غیراز سرماخوردگی به بیماری دیگری مبتلاشده اید؟به هرحال وقتی بیمارشدیدبقیه افرادخانواده تان هم بیمارشده اند؟

برای این که بیمارنشویم چه بایدبکنیم ؟

آیاباعطسه وسرفه ایدزمی گیریم ؟سرماخوردگی

چطور؟تاحالابه سرطان فکرکرده اید؟اگرخدانکرده

دچارآن شویم بدن چه کارمی کند؟

شنیده ایدکه افرادبرای پیوندعضوبایددرلیست انتظارباشندتاعضوبرایشان پیداشود؟فکر

می کنیدچرا؟

پاسخ به سؤالات که ممکن است درست يا

نيمه درست باشد.

 

 

 

 

 

7

دقيقه

 

 

 

 

 

ارائه ی

درس

جديد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ادامه

ارائه ی

درس

جديد

دانش آموزان رادر چندگروه قرارمي دهم وبا

نرم افزارآموزشی ازطریق دیتاشو(درسایت کامپیوترمدرسه )درس رابه دانش آموزان

ارئه می دهم .  سپس چندسؤال مطرح می کنم    

سؤالات

- دفاع اختصاصی به چندصورت انجام می شود؟نام                                        ببریدوهرکدام راتوضیح دهید.

-        ایمنی هومورال وسلولی رابایکدیگرمقایسه کنید.

-        پروتئین هایی که دردفاع اختصاصی تولیدمی شوندکدامند؟وهریک چه وظیفه ای به عهده دارند؟

-        نقش سلول های خاطره چیست ؟

-        پادتن چگونه دربرابرمیکروب ها دفاع می کند؟

-        لنفوسیت هاچگونه فعال می شوند؟

- راههای سرایت بیماریهاراذکرکنید.

- آیاازهرکسی می توان عضودریافت کرد؟چرا؟

-  دستگاه ایمنی چه مشکلی برای پیوندعضو ایجادمی کند؟وبرای مقابله باآن چه بایدکرد؟

-  دستگاه ایمنی چگونه سلول های سرطانی رامی شناسد؟

- برای مبارزه باسلول های سرطانی چه عواملی دخالت دارند؟

تصحيح ياکامل کردن پاسخهاي دانش آموزان

توضیح درس:پس ازصحبت های دانش آموزان

نکات مهم درس رایادآوری می کنم ،همان طورکه جلسه قبل گفتیم وقتی میکروب ازدفاع غیـــر اختصاصی ردشدوواردبدن گردیددفاع اختصاصی

واردعمل می شودکه به 2 صورت ایمنی هومورال و

سلولی می باشد.درایمنی هومورال پادتن بوجود

می آیدکه مثل گلوله ای است که سربازآن رابه سوی

دشمن شلیک می کندامّاایمنی سلولی مثل سرنیزه ای است که سربازبه دشمن نزدیک شده وآن رابه بدن دشمن فرومی کند.(می چسباند)

شکل ایمنی هومورال راازروی کتاب توضیح می دهم وباکمک یکی از دانش آموزان شکل می کشم.

درباره ایمنی سلولی هم مطالبی رابیان می کنم.

کامل کردن وتصحیح  مطلب درباره بیماریهاوراه های سرایت آن  که دانش آموزان ذکرکرده اند.

درموردپیونداعضابه مزاحمتی که دستگاه ایمنی برای

انسان ایجادمی کنداشاره می کنم وراه حل آن رابامثال زیربیان می کنم .بچه ای که عروسکش راگم کرده وموقع

خواب رفتن ،عروسک دیگری به اوداده می شودواو

متوجه نمی شودوفکرمی کندعروسک خودش است.

.

تمام گروههادرس راپيش خواني کرده اند،پس ازمشاهده نرم افزارآموزشی وفیلم مربوطه، هرگروه باکمک هم پاسخ سؤالات

 

رابدون کتاب پيدا مي کنند،سپس

ازهرگروه یک نفریک قسمت درس راتوضیح داده وپرسش های مطرح شده مربوط به آن قسمت راپاسخ می دهد.

شکل مربوط به ایمنی هومورال وسلولی راروی تابلو می کشند .

هرچــه ازشکل های کتاب را فهمیده اندبیان می کنند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوشتن خلاصه مطالب روی تخته سياه توسط يک نفروبقيه هم دردفتريادداشت می گنند.

بازکردن کتاب ومشاهده ی شکلهای درس دررفع اشکال به معلم کمک مي کنند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

دقيقه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

دقیقه

 

جمع بندی

 

 

 

 

 

 

.جمع

بندی

گفتن خلاصه ی درس

درصورت اشکال به رفع آن مي پردازم .

معرفي کتاب بیوشیمی استرایروکتاب بیولوژی کمپبل                      جلددوم برای مطالعه ی بيشتر

معرفي سايت:

www.biologymag.persianblog.com

برای مطالعه ی بيشتر

خلاصه  درس  :        

      1- انواع دفاع اختصاصی                               پلاسموسیت  

        الف - ایمنی هومورال بالنفوسیت  B         B   خاطره

                                                       T کشنده

ب - ایمنی سلولی  بالنفوسیت T            T خاطره

  2- راه های سرایت بیماری های واگیر

هوا- آب غذا- حشرات تماس فردبه فرد- خون                              

3- ناگیرایی :   × ایمنی فعال باواکسن زدن / دوام طولانی ،بوجودآمدن سلول های خاطره

×ایمنی غیرفعال :باتزریق سرم /دوام کوتاه ،سلول خاطره بوجودنمی آید.

4- موفقیت درپیوند1 - :شباهت زیادپروتئین های سطح

سلول گیرنده ودهنده عضو

2-     کاهش فعالیت سیستم ایمنی بادارو

5 سلول سرطانی      دارای آنتی ژن سرطانی

                               راه مبارزه باآن توسط ماکروفاژ

                                ولنفوسیت T کشنده

 

ارزشيابي

پايان

درس

پرسش شفاهي ازچندنفر ياکتبي ازکل کلاس

سؤالات1 -   دفاع اختصاصی به چندصورت انجام می شود؟                                   

2- چه پروتئین هایی دردفاع اختصاصی نقش دارند؟

3-     واکسن چه اهمیتی برای بدن دارد؟

4-     آیاازهرکسی می توان عضودریافت کرد؟چرا؟

پاسخ به سؤالات

 

5

دقيقه

 

تعيين

تکليف

جلسه بعد ازدرس داده شده 8 سؤال باجواب درآوريد.مطالب درس رابه صورت چنداسلايددريک CD ارائه دهيد.ازاول فصل مي پرسم.

تاآخرفصل پيش خواني کنيد.

تکاليف تعيين شده رابرای جلسه ی بعد

      انجام مي دهند.

 

2

دقيقه

فرصت سؤال ویادداشت

مواردپيش

بيني نشده

راهنمايي برای رسيدن به پاسخ

شريک کردن دانش آموزان برای جواب مسئله

درصورت داشتن سؤال خارج ازکتاب يامـــــوردي کـــه دانش آموزمتوجه نشده است آن رابيان مي کند.

 

5

دقيقه

 

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه یازدهم فروردین ۱۳۹۰ساعت 12:20  توسط خانم فهیمه رحیمی  |